Tin tức
Hướng dẫn phương pháp lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

2009-12-08 08:58:00

UBND TỈNH SƠN LA
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 584B/HD-SXD

V/v Hướng dẫn phương pháp
lập dự toán xây dựng công
trình trên địa bàn tỉnh Sơn la
.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn la, ngày 10 tháng 12 năm 2007

Kính gửi :
                                  - Các Sở, ban, ngành;
                                  - UBND các huyện, thị xã.
           
            Căn cứ Nghị định số: 99/2007/NĐ-CP Ngày 13/7/2007 của  Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
            Căn cứ thông tư 05/2007/TT - BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
            Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ - CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về hệ số thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;
Trên cơ sở đơn giá đã được UBND tỉnh Sơn la công bố bao gồm :
 Đơn giá ban hành kèm theo công bố số: 2891/2007/UBND- KTN Ngày 22/11/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn la về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình. Phần Xây dựng tính nhân công nhóm I, hệ số khu vực KV : 0,5
 Đơn giá ban hành kèm theo công bố số : 2892/2007/UBND- KTN Ngày 22/11/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn la về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình. Phần Khảo sát, tính nhân công nhóm II, hệ số khu vực KV : 0,5
 Đơn giá ban hành kèm theo công bố số: 2893/2007/UBND- KTN Ngày 22/11/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn la về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình. Phần Lắp đặt, tính nhân công nhóm II, hệ số khu vực KV : 0,5.

Nội dung phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình đã được Thông tư số 05/2007/TT - BXD ngày 25/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết cách tính chi phí cho từng khoản mục bao gồm : Chi phí xây dựng; Chi phí thiết bị; Chi phí quản lý dự án; Chi phí tư vấn xây dựng; Chi phí khác và chi phí dự phòng. Để thống nhất cách lập dự toán  xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ODA; vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước; vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn la. Sở Xây dựng Sơn la hướng dẫn cụ thể cách tính nhân công; chi phí khu vực, lập dự toán sửa chữa công trình; Chi phí khảo sát công trình như sau:

I. Tính chênh lệch nhân công nhóm II, III so với chi phí nhân công ( nhóm I ) trong đơn giá ban hành kèm theo công bố số: 2891/2007/UBND- KTN Ngày 22/11/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn la về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình. Phần Xây dựng;
 1. Chênh lệch theo nhóm:
            Chênh lệch chi phí tiền lương một ngày công theo định mức của nhóm II, III so với nhóm I trong đơn giá phần xây dựng được tính như sau:
            Công thức tính lương nhóm I đã tính trong đơn giá            Ký hiệu là          ( A)
            Lương nhóm II  tính cho 1 ngày công  định mức theo công thức sau:
Lương = LTT  x [ K + ( 0,12+ 0,1+ 0,04 ) x K + ( 0,4 + 0,5)]/26    Ký hiệu là           (B)
Tiền lương chênh lệch giữa 2 nhóm sẽ là   :   (B ) - (A)   =  ( C)
+ Bù chênh lệch chi phí NC theo nhóm II ( CLNC1) = Tổng số công (theo từng bậc thợ) x (C)
Lương nhóm III  tính theo công thức sau:
Lương = LTT  x [ K + ( 0,12+ 0,1+ 0,04 ) x K + ( 0,4 + 0,5)]/26   Ký hiệu là  ( B1)
Tiền lương chênh lệch giữa 2 nhóm sẽ là   :   (B1 ) - (A)   =  ( C1)
+ Bù chênh lệch chi phí NC theo nhóm II ( CLNC2) = Tổng số công ( theo từng bậc thợ ) x ( C1)
 
Trong đó :
            LTT :  Mức lương (350.000 đ/tháng )
            Hệ số bậc lương : K [Tính từ bậc 1 (K1) đến bậc 7 (K7),Tra bảng 1]
            C, C1 là phần chi phí nhân công nhóm II, III chênh tăng so với nhóm I của chi phí 1 ngày công theo định mức, khi áp dụng đơn giá thì được cộng thêm phần chênh lệch này so với nhóm I.

                    

Đối với nhân công có hệ số bậc lương khác tính theo phương pháp nội suy.

Bảng 1
Hệ số bậc lương kèm theo Nghị định 205/2004/NĐ - CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ.

Nhóm

Bậc / Hệ số

1

2

3

4

5

6

7

Nhóm I

1,55

1,83

2,16

2,55

3,01

3,56

4,20

Nhóm II

1,67

1,96

2,31

2,71

3,19

3,74

4,40

Nhóm III

1,85

2,18

2,56

3,01

3,54

4,17

4,90

Nhóm I : Mộc, nề, sắt; lắp ghép cấu kiện ; Thí nghiệm hiện trường; Sơn vôi và cắt kính; Bê tông; Duy tu bảo dưỡng đường băng sân bay; sửa chữa cơ khí tại hiện trường; Công việc thủ công khác.
Nhóm II : Vận hành các loại máy xây dựng; Khảo sát đo đạc xây dựng; Lắp đặt máy móc, thiết bị, đường ống; Bảo dưỡng máy thi công; Xây dựng đường giao thông; Lắp đặt tuarbine có công suất < 25 MW; Gác chắn đường ngang, gác chắn đường chung thuộc nghành đường sắt; Quản lý, sửa chữa thường xuyên đường bộ, đường sắt,đường thuỷ nội địa, Tuần đường, tuần cầu, tuần hầm đường sắt, đường bộ; kéo phà, lắp cầu phao thủ công.
Nhóm III : Xây lắp đường dây điện cao thế; Xây lắp thiết bị trạm biến áp; Xây lắp cầu; xây lắp công trình thuỷ; Xây dựng đường băng sân bay; công nhân địa vật lý; Lắp đặt tuarbine có công suất => 25 MW; Xây dựng công trình ngầm; Xây dựng công trình biển, Xây dựng công trình thuỷ điện, công trình đầu mối thuỷ lợi; Đại tu, làm mới đường sắt.
II. Tính chênh lệch chi phí nhân công theo hệ số khu vực trong Đơn giá ban hành kèm theo công bố số 2891; 2892; 2893/2007/UBND - KTN ngày 22/11/2007 của UBND tỉnh Sơn la:
 + Phụ cấp khu vực đã tính trong đơn giá ban hành kèm theo công bố số 2891; 2892; 2893/2007/UBND - KTN ngày 22/11/2007 của UBND tỉnh Sơn la, chi phí nhân công trong đơn giá được tính theo bảng lương A.1 Nghành số 8, phụ cấp KV 0,5. Chênh lệch chi phí tiền lương một ngày công theo định mức giữa các vùng có phụ cấp khu vực khác vùng có phụ cấp khu vực 0,5 tính như sau :
- Phụ cấp khu vực tính trong đơn giá    ( KV 0,5)      Ký hiệu là      ( KV )
- Vùng có phụ cấp 0,7 có công thức tính :   
 Lương = LTT  x [ K+ ( 0,12+0,1+0,04 ) x K + (0,4 + 0,7)]/26          ( KV 1)
+ Chênh lệch giữa 2 vùng là:          ( KV 1) - ( KV )   =  ( D )
+ Bù chênh lệch  ( CLNC3 ) = Tổng số công( Theo từng bậc thợ ) x ( D )
 Trong đó :
            D : là phần chi phí phụ cấp khu vực chênh lệch theo từng bậc thợ giữa 2 vùng có hệ số KV 0,7 và KV 0,5 khi áp dụng đơn giá được tính chênh tăng phần chi phí này.
            K : Hệ số lương theo từng bậc thợ ( Tra bảng 1)
            LTT :  Mức lương  theo quy định.

            III. Về hệ số khu vực  0,5 và 0,7 áp dụng với từng địa phương như sau:
      Theo thông tư liên tịch số 11/2005 - TTLT - BNV - BLĐTBXH - BTC - UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ nội vụ - Bộ lao động thương binh xã hội - Bộ tài chính - Uỷ ban dân tộc miền núi và công văn số: 2653/BNV- TL ngày 03/7/2006 của Bộ nội vụ v/v chế độ phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt.

 

Huyện, Thị

Hệ số 0,5

Hệ số 0,7

1

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

 

11

Thị xã Sơn la

 

Quỳnh nhai:

 

 

Thuận châu  

 

 

Mường la  

 

 

Bắc yên

 

 

Phù yên

 

Mộc châu

 

Yên châu

 

Mai Sơn

 

Sông Mã

 

 

 

Sốp Cộp

- Toàn bộ các Xã, Phường  của thị xã Sơn la.

Các xã, thị trấn còn lại của huyện Quỳnh Nhai.
  ( Trừ các xã đã áp dụng hệ số 0,7 trong bảng này )

- Các xã, thị trấn còn lại của huyện Thuận châu
( Trừ các xã đã áp dụng hệ số 0,7 trong bảng này )

- Các xã : Ít ong, Mường trai, Nậm păm, Pi Toong, Tạ bú, Chiềng san, Mường Bú, Chiềng hoa, Mường Chùm

Các xã: Phiêng ban, Mường Khoa, Hồng Ngài, Tạ Khoa, Phiêng Côn, Chiềng Sại, Thị trấn Bắc yên.

 Các xã, thị trấn còn lại của huyện Phù yên ( Trừ các xã đã áp dụng hệ số 0,7 trong bảng này)
Toàn bộ các xã, thị trấn của huyện  Mộc châu

 

Toàn bộ các xã, thị trấn của huyện Yên châu.

Toàn bộ các xã, thị trấn của huyện Mai Sơn

- Các xã: Thị trấn Sông mã., Mường lầm, Nậm Ty, Yên Hưng,Chiềng Sơ, Nà nghịu, Nậm Mằn, Chiềng Khoong, Chiềng Cang, Huổi một, Mường Hung, Chiềng Khương.

Xã Sốp cộp.

              Không

 

Xã Chiềng Khay, xã Nậm Ét.

 

Các xã: Long hẹ, Co Tòng, Co mạ, Pá lông, Mường Bám.

 

Các xã: Chiềng Công, Chiềng muôn, Chiềng ân, Ngọc Chiến, Hua trai, Nậm Giôn, Chiềng lao.

 C Các xã :Tà xùa, Làng Chiếu, Xím Vàng, Hang chú, Pắc ngà, Chim vàng, Song Pe

Các xã Suối Bau, Suối Tọ, Kim Bon, Sập xa.

 

Không

 

Không

 

Không

 

-  Các xã: Chiềng Phung, Pú bẩu, Mường Cai, Mường Sai, Bó Sinh, Chiềng En, Đứa Mòn.

 

Các xã : Sam kha, Púng Bánh, Dồm cang, Nậmlạnh, Mường Lèo, Mường Và, Mường lạn.

             IV. Dự toán chi phí sửa chữa công trình xác định như sau:
- Vận dụng vào định mức dự toán sửa chữa được công bố( hoặc các định mức do chủ đầu tư xây dựng, điều chỉnh, vận dụng các định mức sửa chữa tương tự đã sử dụng ở các công trình khác để quyết định áp dụng ) để tính toán, đơn giá được xác định theo đơn giá do UBND tỉnh công bố hoặc báo giá của nhà sản xuất cung cấp…. 
Trong đó :
DjVL : Chi phí vật liệu triết tính theo định mức công bố kèm theo văn bản số : 1778/BXD - VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng ( hoặc các định mức do chủ đầu tư xây dựng, điều chỉnh, vận dụng các định mức xây dựng tương tự đã sử dụng ở các công trình khác để quyết định áp dụng ). Đơn giá được tính trực tiếp theo giá do UBND tỉnh công bố, báo giá nhà sản xuất hoặc giá đã được áp dụng ở các công trình khác có cùng tiêu chuẩn và chất lượng… giá được tính trực tiếp nên không tính bù chênh lệch chi phí vật liệu.
DJNC : Chi phí nhân công theo Nghị định của chính phủ ban hành theo từng thời điểm áp dụng.
             DJNC  = (LCB  + PC)/26
            Trong đó :
          * Lương cơ bản  = LTT  x K ;
           +  LTT  :  Mức lương tối thiểu theo từng thời điểm.
           +  K : Hệ số lương ( Tra bảng 1)
         * PC : Phụ cấp lương.
            + Phụ cấp lưu động 40%, phụ cấp khu vực (  0,5 ; 0,7 ) so với mức tối thiểu.
            + Phụ cấp không ổn định sản xuất 10%, các khoản lương phụ 12%, các khoản khoán trực tiếp cho người lao động 4 % so với mức lương cơ bản.
            * Để  tính nhân công cho một ngày công của bậc thợ áp dụng công thức tính như sau :
            + Đối với khu vực có phụ cấp 0,5 áp dụng công thức :
Lương = LTT x [ K +  ( 0,12+ 0.1+0.04) x K +( 0,4 + 0,5 )]/26(đồng /ngày công)
            + Đối với khu vực có phụ cấp 0,7 áp dụng công thức :
 Lương = LTT  x [ K +  ( 0,12+ 0.1+0.04) x K +( 0,4 + 0,7 )]/26(đồng /ngày công)
DjMT Chi phí máy thi công Vận dụng đơn giá ban hành kèm theo công bố : 2890/2007/UBND- KTN  ngày 26/11/2007 của UBND tỉnh Sơn la ( hoặc đơn giá do chủ đầu tư xác định )
Ví dụ về cách tính :
1. Chi phí vật liệu = Khối lượng vận dụng định mức 1778/BXD - VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng ( hoặc các định mức do chủ đầu tư xây dựng, điều chỉnh, vận dụng các định mức xây dựng tương tự đã sử dụng ở các công trình khác để quyết định áp dụng ) x Đơn giá do UBND tỉnh công bố hoặc giá vật tư do cơ quan có chức năng công bố theo quy định từng thời điểm hoặc báo giá nhà sản xuất cung cấp…
2. Chi phí nhân công = Số công vận dụng định mức 1778/BXD - VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng ( hoặc các định mức do chủ đầu tư xây dựng, điều chỉnh, vận dụng các định mức xây dựng tương tự đã sử dụng ở các công trình khác để quyết định áp dụng ) x  Lương ngày công.
    Lương = ( Lương cơ bản + phụ cấp)/26
Ví dụ: Tính cho công việc phá dỡ móng các loại. Mã định mức XA. 01, tại định mức 1778/BXD - VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng. Đối với khu vực có phụ cấp 0,5, thang lương nhóm I. Nhân công phá dỡ móng các loại : 3,7/7. Hệ số lương tra nội suy theo bảng 1 ( K = 2,433 )
 Tính cho lương cơ bản : 350.000,0 đồng
Lương = 350.000 x [ 2,433 + ( 0,12+ 0.1+ 0.04) x 2,433 +( 0,4 + 0,5 )]/26
           =  53.383 đồng/công
  3. Chi phí máy : Số ca máy tính theo định mức công bố nhân với Đơn giá ca máy ban hành kèm theo công bố số : 2890/2007/UBND- KTN  ngày 22/11/2007 của UBND tỉnh Sơn La.
 4. Các bước tính toán tiếp, theo Bảng  2.2 tổng hợp dự toán chi phí xây dựng trong hướng dẫn này và bảng Tổng hợp dự toán công trình ( Được tính toán theo bảng 2.1 Phụ lục số 2 của Thôngtư 05/2007/TT - BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng )
V. Dự toán chi phí khảo sát xây dựng được xác định như sau:
      *  Đơn giá  khảo sát ban hành kèm theo công bố số : 2892/2007/UBND- KTN Ngày 22/11/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn la về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình. Phần khảo sát.
      - Phần chi phí vật liệu trong đơn giá tổng hợp được tính trên địa bàn thị xã Sơn la khi khảo sát tại địa bàn các huyện được tính chênh lệch vật liệu (tăng hoặc giảm, bổ xung)
      - Phần chí phí nhân công chênh lệch giữa các vùng được tính toán theo công thức đã nêu.
      - Phần chi phí máy trong đơn giá được tính toán bình quân trên địa bàn toàn tỉnh Sơn la do đó không tính chênh lệch cho loại chi phí này. Trường hợp đơn giá có thay đổi, chủ đầu tư căn cứ vào điều kiện thực tế và các quy định hiện hành của nhà nước để xác định đơn giá ca máy theo quy định để tính chênh lệch tăng hoặc giảm.

      - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khảo sát nếu phát hiện các phần việc không đáp ứng được yêu cầu của thiết kế thì được bổ xung vào nhiệm vụ khảo sát.

Dự toán chi phí            Khối lượng            Đơn giá của              Chi phí lập PA         Chi phí         
  KS xây dựng     = [{ của từng loại   x  từng loại công việc} + báo cáo kết quả  +   chỗ ở   ] x (1+VAT )
                                 công việc KS          KS tương ứng                KS xây dựng       tạm thời
        
                 Chi tiết được xác định tính toán trong bảng 2.1 của hướng dẫn này. (có bảng biểu kèm theo)
VI. Tổng hợp Dự toán chi phí Xây dựng: ( Được tính toán theo bảng 2.2 của hướng dẫn này )
VII. Tổng hợp dự toán công trình ( Được tính toán theo bảng 2 Phụ lục số 2 của Thông tư 05/2007/TT - BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng )
Lưu ý : GCPXD  ( Trong bảng 2.2 của hướng dẫn này)  = GXD ( Trong bảng 2 Phụ lục số 2 của Thông tư 05/2007/TT - BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng )
VIII. Tổ chức thực hiện :
Hướng dẫn này áp dụng làm cơ sở  tính chênh lệch chi phí nhân công theo nhóm công việc, chênh lệch chi phí nhân công theo khu vực, chi phí chênh lệch vật liệu và phương pháp lập dự toán trên địa bàn tỉnh Sơn la. Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn số 158/HD -  XD ngày 16/4/2007 của Sở Xây dựng Sơn la. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ảnh về Sở Xây dựng bằng văn bản để xem xét giải quyết.
                                                                                                           

Nơi nhận
 - TT UBND Tỉnh (B/C );
 - UBND các huyện, thị xã;
 - Các Sở, ban ngành, đơn vị tư vấn, xây lắp;                                  
 - Lưu : ĐTXD, TTr, VP.   

GIÁM ĐỐC

 


Bùi Đức Hải

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

    Bảng Tổng hợp dự toán chi phí xây dựng
    (Theo thông tư 05/2007/TT -BXD ngày 25/12/2007) Áp dụng từ  ngày 25/8/2007 cho đến thời điểm hiện nay tháng 12/2009)

                                                         

 

                                                                                                           


Trong đó :
Cvi : Chi phí vật liệu trực tiếp cho một đơn vị khối lượng công việc khảo sát i;
Qi: Khối lượng công việc khảo sát i theo quy định.
DJVL, DJNC, DJMTC :Chi phí vật liệu, Chi phí nhân công, Chi phí máy thi công trong đơn giá
xây dựng công trình của công tác thứ J (Xác định trong đơn giá khảo sát ban hành kèm
theo công bố số: 2892 / UBND- KTN ngày 22/11/2007 của UBND tỉnh Sơn la )
CLVL : Chênh lệch vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tại thời điểm do UBND
tỉnh công bố hoặc báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của các nhà cung cấp….
CLNC3 : Chênh lệch nhân công tăng theo khu vực ( Khu vực 0,5 và 0,7 )
CL NL : Chênh lệch nhiên liệu.
KĐCNC : Hệ số điều chỉnh tiền lương nhân công theo từng thời điểm.
KĐCMTC : Hệ số điều chỉnh máy thi công theo từng thời điểm.
Cmi : Chi phí sử dụng máy , thiết bị trực tiếp ;
Pi : Chi phí chung;
Cni : Chi phí nhân công;
Kpi : Định mức chi phí chung của công tác khảo sát tính bằng 70 %.
TNtt : Thu nhập chịu thuế tính trước : Bằng 6% của chi phí trực tiếp và chi phí chung.

 

 

Tải bản gốc tại đây:

Hướng dẫn phương pháp lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

 

                                                                                                           


                                                                                                           

 

                                                                                                           

 

                                                                                                           

 

                                                                                                           

 



Các ý kiến cùng chủ đề:
xin tư vấn (2010-11-04 17:07:31)

tôi khhong tải được phương pháp hướng dẫn lập dự toán là sao? đồng chí nào biết tư vấn cho tôi với. xin cảm ơn.


Các tin khác
Thực hiện chương trình vận động “Vì bộ đội biển đảo”, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La (SBA) đã nhận được ủng hộ của 10 doanh nghiệp với số tiền là 72.000.000 đồng. Từ ngày 29/9 - 2/10/2012, SBA đã tổ chức 01 đoàn đi thăm và tặng quà cho bộ đội đảo Song Ngư (tỉnh Nghệ An).
Xem chi tiết..
Trân trọng kính mời các doanh nghiệp doanh nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La tham gia làm hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La (SBA)
Xem tất cả..